top of page
in fields crop.jpg

בדיקות פוליגרף

הפוליגרף הוא כלי חקירתי שתפקידו לקרוא את תגובותיו הבלתי רצוניות של הנבדק ובעל תפקיד בחקירה פלילית אך גם במבדקי קבלה לעבודה, בדיקות תקופתיות במקום העבודה ואבטחה.

כחלק ממגוון השירותים המוצעים לכם בגיל חקירות, ברשותינו מעבדת פוליגרף מהמובילות בתחום.

בגיל חקירות בודקי פוליגרף בעלי ניסיון רב, יוצאי שירות הביטחון והמשטרה. מקצועיותו וניסיונו של בודק הפוליגרף היא מהותית לתוצאות הבדיקה.

לבדיקת הפוליגרף שלושה חלקים אינטגרליים:

  • שלב א' - הכנת הנבדק לבדיקה והכרותו עם מכשיר הפוליגרף, זאת על מנת להוריד את סף הרגישות והמתח שלו מהבדיקה וההליך.

  • שלב ב' - חיבור הנבדק למכשיר הפוליגרף ושאילת סדרת שאלות בסיס כמו אימות שם הנבדק וכתובתו, זאת על מנת לכייל את פעילות מכשיר הפוליגרף לאותו הנבדק.

  • שלב ג' - שאילת השאלות הרלוונטיות לבדיקה. כדי להבטיח תוצאות מדויקות ככל האפשר, השאלות מנוסחות בצורה ברורה, ישירה וקצרה. 

bottom of page