top of page
in fields crop.jpg

חקירות כלכליות

במקרה של סכסוך כלכלי עם אדם או חברה, השלב הראשון בבניית תוכנית התמודדות עם סכסוך זה הוא ביצוע חקירה כלכלית.


חקירה כלכלית נועדה למציאת וחשיפת מצבו הכלכלי של אדם או חברה. חקירה זו תספק מידע בנוגע לחוזק הכלכלי של אדם או ארגון ותתן אינדיקציה לגבי האם ניתן לתבוע את אותו אדם או ארגון במסגרת הסכסוך. במהלך החקירה, חוקרי גיל חקירות מבצעים סריקה מקיפה למציאת נכסים, חברות, ביטוחים, קרנות, חשבונות בנק, נדל״ן (הכוללים נדל"ן פרטי ונדלי מסחרי), מגרשים ועוד. החקירות מבוצעות בצורה חוקית ובהתאם לחוק חוקרים פרטיים.

bottom of page